บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว  ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศุภจิต แก้วพวง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T คือ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท่องถิ่น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ช่วงวันที่ 1-11 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T คือข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร อาหารประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท่องถิ่น

ในช่วงวันที่ พฤษภาคม 64 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดใหม่สามัคคี บ้านโนนสะอาด 

ในช่วงวันที่ 13–17 พฤษภาคม 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T เพิ่มเติมและกรอกข้อมูล

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

เรียนครบทุกวิชาแล้ว

เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 

สถานที่ : บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทำเป็นกลุ่มแต่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน

วัตถุดิบในการทอเสื่อ

๑) เส้นกก
๒) สีเคมี หรือสีธรรมชาติ
๓) ด้าย หรือเส้นเอ็น โลละ180 / 2โล ได้ประมาณ 6-9 ผืน
เวลาในการทอ 1 เดือนต่อ 2ผืน
จ้างเย็บ 3 ผืน 200 บาท
ราคา 500 บาท ต่อผืน
ขั้นตอนการทำ

1.  กางโฮงที่ทำสำเร็จรูปแล้วมากาง  (โฮงที่ใช้ขนาดทอคนเดียว)

2.  นำเชือกในลอนสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมจนเสร็จ

3.  ฟืมที่ใช้ต้องมีขนาดเท่ากับเส้นกกและฟืมแต่ละฟืมก็อาจจะใช้ทอลายไม่เหมือนกัน

4.  นำเส้นกกที่ย้อมสีตามจนแห้งแล้วนำมาทอเสื่อลายขิดตามต้องการซึ่งมีหลายลายด้วยกัน 

5.  นำเส้นกกที่สอยและย้อมสีแล้วเลือกว่าจะใช้สีใดบ้างที่จะทอเสื่อ

6.   เลือกลายแล้วเริ่มทอจนเป็นแผ่น

7.  พอทอเสร็จก็ตัดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดเพื่อให้สีไม่ออก

8.  หลังจากนั้นก็นำมาเก็บในที่ร่ม

ปัญหา
แหล่งรับซื้อ

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 

อื่นๆ

อื่นๆ

เมนู