รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนมีนาคม 2564 

           สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา  พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร  ในกลุ่มของAG01(2)  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

1 – 5  มีนาคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งปัญหาในการลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน  การติดต่อสอบถามไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน  ว่าลูกจ้างของสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการดูแลเอาใจใส่ผู้ประกันตนในมาตรา 33

   

   

จากการดูแลรับเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกันนั้น  ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยภายใน 1 สัปดาห์ ดิฉันได้รับมอบให้ให้ลงพื้นที่ดังกล่าวในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

   

   

นอกจากที่กล่าวมาข้างตนแล้ว ดิฉันยังปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงความรู้ประกันสังคมประจำปี 2564    รับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม

   

   

จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่ 2 เดือนในการปฏิบัติงาน ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

อื่นๆ

เมนู