สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของAG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ ตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัยกรมนุษย์ทุกช่วงวัย (หลักสูตรการทำขนมไทยและเบอเกอรี่) เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และกรอกข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัยกรมนุษย์ทุกช่วงวัย (หลักสูตรการทำของชำร่วย) เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และกรอกข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

  และในวันเดียวกันดิฉัน ได้เดินทางไปยัง ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสมกบ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และกรอกข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

  ได้รับมอบหมายให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

 

  ดิฉันและคณะปฏิบัติงาน กพร ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่มรวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตาม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

 

  การจัดทำคลิปวิดีโอในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ผู้ประกันตนทราบขั้นตอนในการเบิกสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้าง และในแต่ละกรณีจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

 

 ส่วนนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานซึ่งจะเป็นการจัดทำขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index สร้างคิวอาร์โค้ดจากเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียเวลาในการพิมพ์ URL และนำไปติดตั้งรอบอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้ประกันตนในทำตามขั้นตอน

  และในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรับไปรษณีย์ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปยังผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ เรื่องแจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เรื่องขอความร่วมมือทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(e – service)และสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า2019(COVID – 19)เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู