สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา  พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในตำแหน่ง กพร  ในกลุ่มของAG01(2)  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนเมษายน 2564 

1. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ ตำบลสามแสง อำเถอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และกรอกข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายใน 1 สัปดาห์ดิฉันได้รับมอบให้ให้ลงพื้นที่ดังกล่าวในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

2.ได้รับมอบหมายให้จัดทำสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  และให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

3. เป็นผู้ช่วยในการจัดโครงการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้ประกันสังคมประจำปี 2564 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม

 

 

4. ประจำเดือนเมษายนผู้ปฏิบัติงาน กพร ประจำสำนักงานประกันสังคมได้รับมอบหมายให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

   

จากการทำงานที่ผ่านมาจะเข้าสู่เดือนที่ 3  ในการปฏิบัติงาน  ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น  มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี  ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

 

อื่นๆ

เมนู