กระผม นายอิทธิพร ปุริเส ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจักสานบ้านโนนสะอาด และลงพื้นที่ทำความดี จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีการจัดประชุมออนไลน์ชี้แจงการปฎิบัติงาน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทีมงานตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนสะอาด พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

และวีนที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้ไปลงพื้นที่เก็บพิกัด U2T ของหมู่ที่กระผมรับผิดชอบ

ท่องเที่ยว  บ้านจักสาน OTOP นวัตวิถี จากไม้ไผ่

จากการสอบถาม คุณพ่อสัมฤทธิ์ หล่าไธสง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้ให้ความรู้จากการสอบถามว่า คุณพ่อรอด รอบคิด เป็นผู้ริเริ่มการจักสาน การจักสานมีมาตั้งแต่โบราณและได้มีการสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เช่น สุ่มไก่ ตะกร้า ชะลอม ไซ ข้อง กระด้ง และได้มีการพัฒนารวดลายตามยุคตามสมัย จึงถือได้ว่าการจักสานเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวและเก็บไว้ใช้เอง

 

 

ภาพที่1 สอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน

 

ภาพที่2 ดูวิธีการจักสาน

ภาพที่3 ผลิตภัณฑ์จาการจักสาน

 

อุปกรณ์

  1. มีด 
  2. เหล็กหมาด
  3. คีมไม้

การเตรียมไม้ไผ

เลือกลำต้นที่มีความตรง ลำปล้องยาว ผิวเรียบเป็นมัน หลังจากตัด
ออกมาจากกอ นำมาแช่น้ำตลอดทั้ง ลำเพื่อให้ไม้ไผ่มีความสดและป้องกันมด ปลวก
มอด เจาะไช เมื่อจะนำมาใช้งานจึงตัดเอาตามขนาดที่ต้องการมาผ่าออกแล้วนำไป
จักเป็นตอกแล้วตากแดดให้แห้ง

ลวดลายในการจักสาน แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะคือ
1. ลวดลายพื้นฐาน ถือเป็นลายแม่บท สำหรับการสานทั่วไป มี 6 ลาย คือ
      1.1 ลายขัด 1.2 ลายสอง 1.3 ลายสาม1.4 ลายตาหลิ่ว 1.5 ลายขอ 1.6 ลายบองหยอง
2. ลวดลายพัฒนา เป็นลายที่ช่างจักสานในอดีตได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมา ที่ปรากฏทั่วไป มี 5 ลาย คือ
      2.1 ลายบ้า 2.2 ลายดีด้าน 2.3 ลายเฉลาเกล็ดเต่า 2.4 ลายดอกขิง 2.5 ลายดีหล่ม
3. ลวดลายประดิษฐ์ เป็นลวดลายที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะของช่าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมีอะไรบ้าง
2.ได้​เรียน​รู้ถึงกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.ได้รู้เกี่ยวกับวิธีการจักสาน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู