1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

              กระผม นายอิทธิพร ปุริเส ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายนกระผมและทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 26 พฤษภาคม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี เนื่องจากเป็นโรงเรียนชั้นประถมซึ่งเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงเลือกเป็นโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทอง
วันที่3 มิถุนายน อาจารย์ประชุมออนไลน์กับทีมเพื่ออธิบายและสรุปวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
วันที่ 11 ทางทีมงานและคณะอาจายร์พร้อมกับวิทยากรหนึ่งท่านลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้และสามารถนำไปต่อยอดได้

รูปภาพที่ 1-4   ทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทองสถานที่ทำความสะอาดได้แก่ โรงอาหารและหอประชุม

รูปภาพที่ 5-8 อบรมให้ความรู้เรื่องผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าไหม

ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะมี อสม.ประจำหมู่บ้านคอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และอัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น-ลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นประจำทุกวัน

ดังนั้น การลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังทีมแพทย์ อสม.ประจำตำบลจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์และแมส (หน้ากากอนามัย) ก่อนการเริ่มอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

ปัญหาที่พบ
1.ชาวบ้านยังกังวลในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน

2.ชาวบ้านมักจะชะล่าใจในการสวมแมสเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนที่ห่างไกลจากเมืองจะคิดว่าไม่เป็นอะไร เลยมักจะไม่สวมแมส
3.การล้างมือส่วนมากในชุมชนมักจะไม่ค่อยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวัคซีน

แนวทางการแก้ปัญหา
1.ให้อสม.และผู้นำชุมชนให้ความรู้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับวัคซีน

2.ให้ชาวบ้านตะหนักถึงการใส่แมสว่ามีความสำคัญมากแม้จะอยู่ในชุมชนของตนเอง
3.ผู้นำชุมชนออกนโยบายว่าควรพกเจลกอฮอล์
4.ให้ความรู้เรื่องวัคซีนพูดถึงข้อดีและข้อเสียของวัคซีนให้ชัดเจนขึ้น

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานในวันที่ 2, 9, 16 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 64 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP อีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป (หมายเหตุ : กำหนดการและวัน/เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)   

อื่นๆ

เมนู