กระผม นายอิทธิพร ปุริเส ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนกรกฎาคมกระผมและทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลายผ้าไหมด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลายและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่4 กรกฎาคม อาจารย์ประชุมออนไลน์กับทีมเพื่อปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลายผ้าไหมด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย 

ในวันที่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กระผมได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่อบต.บ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำกลุ่มและวิทยากร  ได้ทำการลงพื้นเพื่อจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและออกแบบลายผ้าไหม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และในครั้งนี้ได้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม​ผ้าไหมประจำตำบลบ้านคู ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสะอาดหมู่ที่13, บ้านโนนตะคร้อหมู่ที่12, บ้านโคกเมฆหมู่ที่11, บ้านทุ่งบ่อหมู่ที่2  โดยในครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าไหมด้วนเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย   ซึ่งวิทยากรได้ทำเป็นตัวอย่าง และได้สอนวิธีการทำให้กลุ่มผ้าไหมดูแบบทีละขั้นตอน โดยในวันนั้นได้ใช้เวลาในการอบรมเป็นเวลาทั้งวัน เพื่อให้ชาวบ้าน มีการออกแบบลายผ้าไหมเป็นของตนเองหรือเป็นเอกลักษณ์ในตำบลบ้านคูหรือในชุมชนของตนเอง เพื่อจำหน่ายต่อยอดทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ภาพที่ 1-6 จัดกิจกรรมออกแบบลายผ้าไหม ณ ห้องประชุม อบต.บ้านคู

เนื่องจากสถานการณ์​โควิด19 ทางทีม​ผู้ปฏิบัติงาน​จึงได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ​ชาวบ้านที่มาอบรม

ภาพที่7 การตรวจวัด​อุณหภูมิ​ก่อนเข้าอบรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้     

  1. ได้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  2. ได้เรียนรู้ประเภทของสีที่ใช้กับผ้าไหมและชื่อที่เรียกโดยสังเกตจากลายของผ้าไหม
  3. ได้เรียนรู้การออกแบบลายผ้าไหมที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้จากแม่ลาย
  4. เรียนรู้ถึงวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ให้น่าสนใจและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบของการตลาดออนไลน์
  5. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการลงพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู