1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองผักบุ้งเเละบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองผักบุ้งเเละบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านคู คือ บ้านจาน บ้านเก่าโก บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาดและบ้านบง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

เนื่องจากดิฉันเป็นนักศึกษาจึงมีเวลาลงพื้นที่แค่วัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมและแผนดำเนินที่ดิฉันดำเนินงานดังนี้

-วันที่ 6 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมกับทีม AG01 โดยได้มีการนำเสนอผลการทำงานของเดือนที่ผ่านมาและวางแผนงานการปฏิบัติงานเดือนต่อไป

                            ประชุมกับทีมงาน AG01

เขียนแผนการทำงานของเดือนที่ผ่านมาและวางเเแนการทำงานเดือนถัดไป

                           นำเสนอแผนการทำงาาน

-วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่บ้านหนองผักบุ้ง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจชุมชนว่ามีโครงการไหนบ้าง ที่บ้านหนองผักบุ้งกลุ่มดิฉันได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่พูน  สัมฤทธิ์  เกี่ยวกับการทอเสื่อ โดยคุณแม่ได้ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านทอเสื่อกันเเทบทุกหลังคาเรือน  แต่ยังไม่ได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  และยังไม่มีตลาดรับซื้อเป็นหลักแหล่ง ที่ทอกันไว้บางครั้งอาจจะมีคนบอกต่อ ๆ กันบ้าง หรืออาจจะมีคนจากต่างจังหวัดขอรับซื้อแต่ว่าให้ราคาต่ำกว่าทุน จึงอาจจะขายแค่ส่วนน้อยหรือไม่ขายเลย

                        สัมภาษณ์คุณแม่พูน สัมฤทธิ์

                                         เสื่อที่ทอไว้

-ดิฉันเเละทีมงานได้เข้าไปสำรวจที่หมู่บ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับโครงการโคขุนสร้างชาติ ได้ข้อมูลว่าโครงการนี้ได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเเล้วเพียงแต่ยังไม่มีโคขุนให้เลี้ยง สมาชิกของโครงการจึงเลี้ยงโคต้นน้ำไว้ก่อน โคต้นน้ำเป็นการเลี้ยงเเม่พันธุ์โคเพื่อเอาลูกโคและส่วนใหญ่ชาวบ้านเลี้ยงโคต้นน้ำ

                                      สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน

                                        โคต้นน้ำ

-ระหว่างวันที่ 8-10 ดิฉันกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ลงระบบ Google Form

                       กรอกข้อมูลลงระบบ Google Form

-วันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับที่ AG01

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้อมูลที่พวกเราได้รวบรวมมาจะนำไปนำเสนอและวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ส่วนในด้านการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ผ่านด้านภาษาอังกฤษแล้วและกำลังฝึกทักษะด้านดิจิทัล

อื่นๆ

เมนู