ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านคู คือ บ้านโสกดินเเดนเเละบ้านโคกพงาด โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เพื่อสำรวจเเหล่งท่องเที่ยวในตำบลและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งเเวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม มีดังนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน AG01(2) เพื่อชี้เเจงรายละเอียดและมอบหมายงาน และสอนใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล u2t

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในระลอกใหม่มีความรุนเเรงมากขึ้นจึงทำให้ในการลงพื้นที่และการปฏิบัติงานอาจจะล่าช้าเเละไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แต่กลุ่มดิฉันในการลงพื้นที่ก็ยังปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวในชุมชน หัวข้อแหล่งท่องเที่ยวที่ดิฉันรับผิดชอบสอบถามข้อมูลคือกลุ่มท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาดโดยมีทั้งหมด 11 แหล่งท่องเที่ยว คือ 1.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ไหว้พระวัดเก่า) แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทร 100 ปี 2.วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ 3.แปลงหม่อนชุมชน กว่า 20 ไร่ 4.สวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ 5.บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ OTOP จากไม้ไผ่ 6.บ้านทอผ้าไหม ลายโบราณ 7.บ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 8.ฟาร์มเลี้ยงวัว 9. บ้านมัดหมี่ลายในหลวง ร.๙ 10.ศูนย์แปรรูปดักแด้ 11.น้ำสมุนไพร ดิฉันได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ จากการสอบถามได้ข้อมูลมาดังนี้ พระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 โดยมีเหตุผลที่สร้างขึ้นเนื่องมาจากพระอาจารย์รูปเก่า (พระอาจารย์ยันต์)ของวัดบ้านโนนสะอาดเคยเป็นศิษย์ของวัดท่าซุง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งที่วัดท่าซุงมีพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ และพระอาจารย์เคยพาชาวบ้านในบ้านโนนสะอาดเดินทางไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ที่วัดท่าซุงจนชาวบ้านในบ้านโนนสะอาดเลื่อมใสและศรัทธาในพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ เเละเริ่มเดินทางไปกราบไหว้สักการะบูชาที่วัดท่าซุงกันเป็นประจำ ต่อมาพระอาจารย์ยันต์จึงคิดสร้างพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ไว้ที่วัดบ้านโนนสะอาดเพื่อที่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกล โดยงบประมาณในการสร้างพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์มาจากเงินผ้าป่าของวัดที่สะสมมานานหลายปีเเละเงินทำบุญของชาวบ้าน จึงสามารถสร้างพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์ได้สำเร็จตามเป้าหมายของท่าน และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีประชาชนใกล้ไกลเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกปี โดยจะมีปีละหนึ่งครั้ง และเป็นสถานที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวบ้านมาเป็นระยะเวลานานเเล้ว

และในวันนี้ดิฉันเเละทีมงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านโนนสะอาดร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้ไปทำความสะอาดที่วัดบ้านโนนสะอาด เริ่มทำตั้งแต่การตัดหญ้าภายในวัด ล้างห้องน้ำ กวาด ถูภายในวัด เช็ดกระจก เช็ดพระพุทธรูป จัดและเรียงหมอนในตู้ใหม่และรับพรจากเจ้าอาวาส

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดิฉันเเละทีมงานลงพื้นบ้านโสกดินเเดนเเละบ้านโนนสะอาดเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบจัดเก็บ u2t

และมีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

ในส่วนด้านการอบรมทักษะดิฉันอบรมทักษะผ่านเเล้วทั้ง 4 ด้าน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู