1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโกและบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโกและบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโกและบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านคู คือ บ้านจาน บ้านเก่าโก บ้านโสกดินเเดง บ้านโคกพะงาดและบ้านบง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

 เนื่องจากดิฉันเป็นนักศึกษาจึงมีเวลาลงพื้นที่แค่วัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมและแผนดำเนินที่ดิฉันดำเนินงานดังนี้

– ร่วมประชุมกับทีมงาน AG01 โดยได้มีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการและมอบหมายหน้าที่งานให้แต่ละกลุ่ม

– ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านบง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่นี้ มีผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเชิญชาวบ้านมาประชุมกันเป็นอย่างดี ทางดิฉันและทีมงานได้ให้คำแนะนำในการกรอกเเบบสอบถามกับชาวบ้านก่อนและแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถามประมาณ 100 ชุด เพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายของโครงการต่อไป โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี ดิฉันและทีมงานได้เดินแจกเเบบสอบถามกันตามบ้านเเต่ละหลัง จึงมีโอกาสได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งตามหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตทุกสายตามซอยหมู่บ้าน มีศาลาสำหรับการประชุมชาวบ้าน มีแหล่งน้ำให้ใช้อุปโภคและบริโภค มีโรงเรียนในหมู่บ้านและโดยส่วนมากชาวบ้านมีอาชีพเสริมคือการทอผ้าไหมและอาชีพเกษตรกร

 

– ช่วงวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2564 กรอกข้อมูลแบบสอบถามลงในระบบ Google Form

กรอกข้อมูลแบบสอบถามลงใน Google Form

– ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ร่วมประชุมกับทีมงาน AG01 และกลุ่มนักศึกษา เรื่องแบบฟอร์ม05 รายงาน TPMAP การค้นหาข้อมูลโดยใช้ จปฐ.

ค้นหาข้อมูลโดยใช้ ข้อมูลจาก จปฐ

ทำรายงาน TPMAP

– ประสานงานภายในกลุ่มระหว่างอาจารย์กับกลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่

– ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมออนไลน์กับทีม AG01 เรื่องการเขียนบทความ

ร่วมประชุมออนไลน์

จากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านบง ดิฉันคิดว่าบ้านบงเป็นหมู่บ้านที่เจริญ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ อย่างดี โดยการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมีผู้นำที่ดี ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างดี ชาวบ้าน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้านดิจิทัลและกำลังเรียนในด้านภาษาอังกฤษ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู