ฉันนางสาว ชนัฐดา หลวงมัจฉา ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่14 บ้านหนองผักมุ่ง หมู่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ หมู่ที่หมู่ที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เก็บข้อมูลU2T และจัดอบรมเรื่องผ้าไหม

 

วันที่ 26 พฤษภาคม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทอง 

วันที่3 มิถุนายน อาจารย์ประชุมออนไลน์กับทีมงานตำบลบ้านคูเพื่อสรุปวางแผนการดำเนินงาน

 

วันที่ 11 มิถุนายน  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า O TOP ณ บ้านโนนสะอาด อบรมเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าไหม 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางภาครัฐและตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมาตรการในการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและดูแลตนเอง โดยมีคณะอาจารย์และทีมงานตำบลบ้านคูได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่  โรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านคูทาง U2T ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 

การเตรียมตัวฉีดวัคซีน COVID-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง

                                                                                                                         

 • ไม่ควรฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงได้
 • กรณีมีไข้หรือไม่สบาย ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • ผู้มีโรคประจำตัว หากรับประทานยา ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นแพทย์แนะนำให้หยุด เพื่อให้ได้ผลที่ดีจากการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกง่าย ต้องแจ้งแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยา หรือแพ้ยาหลายชนิด ต้องแจ้งแพทย์ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้รู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนฉีดวัคซีน
 • ได้ทราบผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร
 • ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการทอผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้านแตกต่างอย่างไร
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน
 • ได้รู้รายละเอียดของการทำผ้าไหมให้สวยงาม

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานในวันที่ 2, 9, 16 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 64 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP อีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป (หมายเหตุ :กำหนดการและวัน/เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)   

                                                                                                                      

อื่นๆ

เมนู