1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระทองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 กลุ่ม AG01(2)

บทความเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมในสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระทองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 กลุ่ม AG01(2)

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคล้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 25-31 พฤษภาคม และ 1-15 มิถุนายนได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร พันธุ์พืชประจำถิ่น แหล่งน้ำธรรมชาติและ สัมมาอาชีพชุมชนและภูมิปัญญาของชาวชุมชน เวลา 08:45 น. ณ บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคล้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความลำบากในการลงพื้นที่จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อสอบถามกลุ่มชุมชนจึงได้แค่โทรไปประสานงานกับทาง อบต บ้านคูเพื่อขอประชุม(ประชุมเร่งด่วน)เรื่องสถานการณ์โควิด-19 (ไม่เกิน 50 ท่าน ตามกฎหมายที่กำหนดในช่วงสถานการณ์โควิด-19) ผู้ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทองพร้อมทีมงานผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสัมมาอาชีพชุมชนเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชนและจัดกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมต้นพร้อมให้ความรู้เบื้องต้นก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ให้ได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการยกระดับให้กับผู้ที่เข้าประชุมการพัฒนาอาชีพ เช่น อาชีพประจำถิ่นสวนเกษตรแปลงใหญ่ การผสมสีย้อมผ้าไหมให้กับชาวชุมชนให้สีผ้าที่ย้อมตรงตามท้องตลาดให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปเพื่อการดำรงชีพให้ดีกว่าเดิม

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 สิ่งที่ได้ทำ

วันที่25-26 พฤษภาคม 2564ได้นัดประชุมเร่งด่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสถานะการณ์โควิด-19โดยได้นัดประชุม ที่สำนักงาน อบต.บ้านคู โดยมี คุณหมอ ทางอนามัย ของตำบลบ้านคู ที่ได้ฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็ม ซึ่งได้เชิญมาให้ความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าไม่มีโรคต้องห้ามในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น ? หรือถ้ามีโรคประจำตัวควรแจ้งหมอก่อนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 การฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าไม่เป็นอันตรายอย่างที่คิดในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ให้ชาวชุมชนทุกชุมชนได้เข้าใจเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประชุมครั้งนี้ได้ไปประชาสัมพันธ์บอกต่อชาวชุมชนให้รณรงค์ชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้ที่มาร่วมประชุมมีหน่วยงานทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และยังได้ประชุมเพิ่มเติมให้ผู้นำชุมชนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละชุมชน เช่น ความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนที่ได้มาเข้าร่วมว่ามีอะไรบ้าง เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสถานโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ควรจะอนุรักษ์ เพื่อรักษาใว้ให้ชาวชุมชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์สืบต่อไป ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานรวมกันทั้งหมด เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สองท่านและทาง อบต 3 ท่าน และท่านปลัด อบต.บ้านคู 1 ท่าน คุณหมอทางอนามัย 1 ท่าน(ตำบลบ้านคู) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทอง 1 ท่าน ผู้นำชุมชน บ้านทุ่งบ่อ 1 ท่าน ผู้นำบ้านโคกเมฆ 1 ท่าน ผู้นำบ้านโนนสะอาด 1 ท่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนตะคล้อ 1 ท่านและชาวบ้านโนนตะคล้อ 3 ท่าน ผู้ช่วยบ้านบง 1 ท่านและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ 20 ท่าน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 15 หมู่บ้าน

ในการลงพื้นที่รอบนี้พบปัญหาชาวบ้านยังกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19ในระยะนี้จึงทำให้ทีมงานต้องศึกษาข้อมูลและปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาอ้างอิงกับชาวชุมชนเพื่อให้เชื่อมั่นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้และครั้งต่อไปและหน่วยงานที่น่าจะให้ข้อมูลที่ชาวชุมชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นหน่วยงานของทางราชการเช่นหน่วยงานของอนามัย เช่น หมออนามัยรวมถึงกลุ่ม อสม ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นจากทีมพยาบาลหรือคุณหมอ มาบ้างแล้วเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ในครั้งนี้ ส่วนในเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาในส่วนที่ยังขาดการพัฒนาให้น่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านคู

ในส่วนของทักษะ 4 ด้านที่ได้เรียน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แนวทางแก้ไขปัญหาในเดือนต่อไป

ในเดือน กรกฎาคม 2564 มีการวางแผนการพูดคุยให้ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นของการลงพื้นที่ ของทีมงานเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และการพัฒนาต่อยอดอาชีพเสริมของการเป็นอยู่และสัมมาอาชีพ/รัฐวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่ทำกันอยู่ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น การทอผ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แม้กระทั่งแปลงเกษตรอินทรีย์หรือการยกระดับสัมมาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชาวชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามท้องตลาดที่ต้องการต่อไป

รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องและคำบรรยายใต้ภาพ

-ติดป้ายรณรงค์ที่โรงเรียนสิริสามัคคีให้ชาวบ้านและหน่วยงานราชการให้ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564.ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

 

 

-มอบหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ให้กับหน่วยงานที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้และให้กับโรงเรียนวัดบ้านสระทองเด็กมัธยมต้นก่อนเปิดภาคเรียน 2564 ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

 

-ทางทีมงานAG01(2)และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรของราชภัฏบุรีรัมย์ได้เชิญคุณหมอ อนามัยบ้านคู มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้(โดยคุณหมอ ได้ฉีดครบสองเข็มแล้ว รับลองได้ว่าปลอดภัย) ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

 

-พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ประชุมปรึกษาร่วมกับ ผู้นำผู้ใหญ่บ้านทุ่งบ่อ/ผู้โหญ่บ้านโคกเมฆ/ในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และได้ปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในเขตของตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

-วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ประชุมเเละสอบถามชาวบ้านโนนตะคล้อเรื่องการยกระดับ ผ้าไหมลายผ้าไหม สีย้อมผ้าไหม ให้ตรงตามท้องตลาด ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

-หลังจากประชุมเสร็จได้ตกลงและออกความคิดเห็นในการลงมือทำความสะอาดโรงอาหารและกำจัดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนโรงเรียนวัดสระทองก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตำบลบ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

-ทางทีมAG01(2)ประชุมร่วมกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระทองเรื่องโควิด-19 ก่อนลงมือจัดกิจกรรมทำความสะอาด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู