1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกเมฆ และบ้านหนองผักบุ้ง

บทความประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกเมฆ และบ้านหนองผักบุ้ง

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโคกเมฆและบ้านหนองผักบุ้ง

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนมีนาคมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01),แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19(02)

เดือนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเป็นเดือนที่สองจะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้ลงสำรวจข้อมูลของประชาชนในตำบลบ้านคูได้บางส่วนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้ถึงจำนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ จึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AG01 

ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 อาจารย์ได้นัดประชุมกับทีมงานที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ครั้ง และวันที่17 มีนาคม 2564 ประชุมออนไลน์ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้ไปลงพื้นที่ที่บ้านหนองผักบุ้งและบ้านโคกเมฆ เพื่อถ่ายทำวีดีโอและประชุมภายในกลุ่มของ ต.บ้านคู และช่วยกันวางแผนการทำงานเดือนต่อไป

บ้านโคกเมฆเลี้ยงโคขุนและโคต้นน้ำได้ลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว 

 

บ้านหนองผักบุ้งทอเสื่อแต่ไม่ได้ลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู