1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01 (2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโก และบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01 (2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโก และบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพะงาด บ้านเก่าโก และบ้านหนองจาน ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านคู คือ บ้านบง บ้านหนองจาน บ้านเก่าโก บ้านโคกพะงาดและบ้านโสกดินแดง โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายกา่รลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 06 แบบทดสอบเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใหม่ และแบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AG01 

– ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 4 ครั้ง และประชุมที่คณะเทคโนโยีการเกษตร 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

 

-มีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 หมู่บ้าน เพื่อลงไปเก็บแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้ลงพื้นในการทำงานเมื่อวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ผ่านมา ครั้งนี้มีผู้นำที่ให้ความช่วยเหลือและประชาชนในชุมชนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 80 ครัวเรือน ระหว่างที่ดิฉันเดินแจกแบบสอบถามภายในชุมชน ดิฉันได้เดินสำรวจโดยเห็นว่ามีแหล่งน้ำให้ใช้อุปโภคและบริโภค และมีถนนคอนกรีตทุกเส้นตามซอยหมู่บ้าน และอาชีพของชาวบ้านก็จะมีเกษตรกรและการทอผ้าไหมเป็นส่วนมาก จากนี้ดิฉันจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

อธิบายเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

แจกแบบสอบถาม

อธิบายเพิ่มเติมในแบบสอบถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รับผิดชอบในส่วนของการลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม กรอกข้อมูลลงใน Google Form และได้รับมอบหมายให้ทำแบบฟอร์ม 05 ผ่านระบบ TPMAP เพื่อลงบันทึกข้อมูล

 

กรอกข้อมูลผ่านระบบ TPMAP

-ช่วยประสานงานระหว่างทีมอาจารย์และทีมงานที่ลงพื้นที่

-ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับทีม AG01 เรื่องแบบฟอร์ม 05 รายงาน TPMAP 

-ในวันที่ 15,17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ร่วมประชุมออนไลน์กับทีม AG01 เรื่องการเขียนบทความ

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ ทอผ้าไหมและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งดิฉันจะยกตัวอย่างบ้านบง ประชาชนส่วนใหญ่ ทำการทอผ้าไหม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นรายได้ให้กับประชาชน และผ้าไหมมีลายที่แปลกใหม่และสวยงามมาก

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และมีผู้สูงอายุจำนวนมาก

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันกำลังเรียนในด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู