1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโคกหนองนาโมเดล บ้านบง

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโคกหนองนาโมเดล บ้านบง

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกพงาด,บ้านโนนตะคร้อ,บ้านบง บ้านโสกดินแดงและบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19และ ระบบจัดเก็บข้อมูลU2tเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์

 

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม  2564 ลงพื้นที่ทำความสะอาดที่ วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาดและประชุมกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวU2t

 

วันที่ 17  พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่บ้านโสกดินแดงเก็บข้อมูลลงU2t

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่บ้านโคกพงาดเก็บข้อมูลลงU2t

 

ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลและจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

โคกหนองนาโมเดล บ้านบง 

โคกหนองนาโมเดล เป็นการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด แล้วแต่ขนาดของที่ดินตามสภาพความเหมาะสม

ทฤษฎีใหม่ หลักมีว่า แบ่งที่ดินเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ… ทฤษฎีใหม่นี่จะขยายขึ้นไปได้ อาจจะทั่วประเทศ แต่ต้องช้า ๆ เพราะว่าต้องสิ้นเปลือง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย ๆ แต่ว่าค่อย ๆ ทำ และเมื่อทำแล้ว ก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมาก แต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก..

หลักทฤษฎีใหม่” ปรับสูตรพระราชทานใหม่เป็น 30 30 30 และ 10 % คือ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 ส่วน เพื่อ การเพาะปลูก เป็นแหล่งน้ำ เป็นที่นา และ เป็นที่อยู่อาศัย

พื้นที่ทั้งหมดมี 10 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกสามารถปลูกต้นอะไรก็ได้ หลากหลายชนิด พวกต้นไม้ยืนต้น ผักหรือผลไม้ก็ได้ แต่ต้องมีสระน้ำและทรงของสระน้ำ เราสามารถออกแบบรูปทรงของสระน้ำได้ ในพื้นที่ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ โคและปลาอีกด้วย

 โครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นการสร้าง ความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับ ฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดล

2.ได้รู้ถึงการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่

3.ได้รู้ว่าเเต่ละหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง

4.ได้รู้พืชในชุมชนมีอะไรบ้าง

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่บ้านหรือในพื้นที่ใกล้เคียง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประสานงานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผลตอบรับได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

อื่นๆ

เมนู