ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนกรกฎาคมเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรับผิดชอบดำเนินการอบรมชาวบ้านเพื่อพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำกลุ่ม ประชุมเรื่องการทำรายงานส่งและลงพื้นที่อบรมการออกแบบลายผ้าไหม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ช่วยพี่ๆทีมมงานออกแบบแผ่นพับที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่อบรมการออกแบบลายผ้าไหมที่หอประชุม อบต.บ้านคู โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการออกแบบลายผ้าไหมให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านออกแบบลายผ้าเป็นของตนเองและสามารถนำไปสร้างรายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ประชุมออนไลน์กลุ่มใหญ่ เรื่องจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1.ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
2.ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
3.ด้านการเงิน (Financial Literacy)
4.ด้านสังคม (Social Literacy)

สิ่งที่ได้เรียนรู้    

1.ได้เรียนรู้การออกแบบลายผ้าไหม

2.ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการลงพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ สิงหาคม 2​564 โดย​ทําการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าไหม และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู