1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 บ้านลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2T)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

ในวันที่ 6 พ.ค. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามงานในเดือนเมษายนให้ได้ตามเป้าหมาย และชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้งานได้ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ ในส่วนของกระผมได้ทำการกรอกข้อมูลชุด 01 และ 02 ให้ครบตามเป้าหมาย 100 % และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กระผมได้ลงพื้นที่บ้านโนนตะคร้อเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และยังได้เข้าร่วมโครงการทำความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านโนนสะอาด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านโนนสะอาด เจ้าอาวาสวัด และชาวบ้านโนนสะอาดเป็นอย่างดี

รูปที่ 1 ทำความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชน

รูปที่ 2 ทำความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชน

รูปที่ 3 ทำความดีจิตอาสาพัฒนาชุมชน

รูปที่ 4 ประชุมเพื่อลงพื้น

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของบ้านโนนตะคร้อ   

บ้านโนนตะคร้อมีกลุ่มการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของตำบลบ้านคู และมี่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การเลี้ยงหม่อนไหมของหมู่บ้านโนนตะคร้อ โดยจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงหม่อนไหม เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว การเลี้ยงหม่อนไหมเกิดขึ้นจากในขณะนั้นเกิดภาวะแห้งแล้งเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิต และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น จำนวนเงินเริ่มต้นของกลุ่มมีงบประมาณ 30,000 บาท มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 44 คน ปัญหาที่พบจากการทำโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของบ้านโนนตะคร้อคือ ขาดน้ำในการปลูกต้นหม่อน และทำให้ตัวไหมไม่สวยไม่สามารถผลิตเส้นใยได้ตามต้องการ

รูปที่ 5 การเลี้ยงหม่อนไหม

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้การเพาะปลูกต้นหม่อน และเลี้ยงไหมของหมู่บ้านโนนตะคร้อ

2.ได้เรียนรู้การทำงานของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่รุนแรงมาก ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก เลี่ยงการชุมนุมในที่คนเยอะๆ ทำให้การประสานงานในชุมชน ไม่เป็นไปตามแผน และการทำงานเป็นกลุ่มไม่สามารถทำได้

แผนการดำเนินงานต่อไป

มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

 

อื่นๆ

เมนู