สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของAG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

        ออกหน่วยตรวจเยี่ยม และสอบถามกลุ่มเปราะบาง ผู้ประกันตนมาตรา 39และผู้ประกันตนมาตรา40 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 และรับสมัครของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

        ดิฉันและคณะปฏิบัติงาน กพร ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้รับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำเอกสารในการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 

        งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น  จัดทำ  Infographic เรื่องลดอัตราลดเงินสมทบของผูเประกันตนมาตรา 40 ส่งหนังสือเชิญขึ้นทะเบียนนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2433 และลงทะเบียน scan เอกสารแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู