ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

ช่วงวันที่ 19 มิ.ย. – 15 ก.ค. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t)ในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 30 มิ.ย. และที่ 4 ก.ค.  ทีม AG01(2) ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อวางแผนในการทำงานในเดือนกรกฎาคมและประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ก.ค.

วันที่ 13 ก.ค. ประชุมออนไลน์กลุ่มใหญ่เพื่อวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

วันที่ 9 ก.ค. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.บ้านคู

        

     

      ภาพที่ 1-4 จัดกิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.บ้านคู

      การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน แต่ละจังหวัดหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านก็จะมีลายเอกลักษณ์หรือมีจุดเด่นที่ดึงดูดให้คนมาซื้อผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านบ้านโนนตะคร้อก็อยากจะมีจุดเด่นหรือลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทางทีมงาน AG01(2) ก็เลยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าไหมให้กับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านจะได้ระดมความคิดกันออกแบบลายผ้าไหมเพื่อจะได้ลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสืบทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังด้วย

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1.ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
2.ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
3.ด้านการเงิน (Financial Literacy)
4.ด้านสังคม (Social Literacy)

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
      ทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ สิงหาคม 2​564 โดย​ทําการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าไหม และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู