1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทอผ้าไหม หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทอผ้าไหม หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และระบบจัดเก็บข้อมูล U2T เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2T)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

      ช่วงวันที่ 1-18 ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บพิกัด U2T ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
      วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีการจัดประชุมออนไลน์ชี้แจงการปฎิบัติงานและการลงข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบแอพ U2T
      วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลในพื้นที่
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทีมงานตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนสะอาด พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
      ​ได้​ลง​สํารวจ​พื้นที่​เกี่ยว​กับ​แหล่ง​ท่องเที่ยว​ใน​ตําบล​บ้าน​คู​ 3 หมู่บ้า​น ​ได้​แก่​ บ้าน​โคก​เมฆ​ บ้าน​โนน​ตะคร้อ และ​บ้านโนนสะอาด

             ภาพที่ 1 ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

ภาพที่ 2 กิจกรรมทำความดีทำความสะอาดที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

ภาพที่ 3 กิจกรรมทำความดีทำความสะอาดที่วัดใหม่สามัคคีบ้านโนนสะอาด

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านคู คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

  อาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมมานาน แต่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอขึ้นครบทุกพื้นที่ จึงได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการ ส่วนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าไหมมานานกว่า20ปีแล้ว แต่ยังไม่จดวิสาหกิจชุมชน แต่มีกลุ่มการเลี้ยงหม่อนไหมที่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว ถึงยังไงก็ตามชาวบ้านก็ยังคงทอผ้าไหมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มทอผ้าไหมมีสมาชิกทั้งหมด 49 คน ทั้ง 49 คนนี้ยังคงทอผ้าไหมตลอด
ส่วนเรื่องตลาดส่งออกของชาวบ้านคือ ร้านภูฟ้า ทางร้านจะสั่งผ้าทุกๆ4เดือนและจะมีขายตามพ่อค้าทั่วไป

ขั้นตอนการผลิต
1.การเลี้ยงไหม ชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงตามขั้นตอนที่ได้รับสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษ
2.การตีเกรียว(กวักไหม) ขั้นตอนในการทอผ้าไหมให้ได้คุณภาพ เพื่อให้เส้นไหมมีความสม่ำเสมอ
3.การค้น เป็นขั้นตอนการแยกเส้นใยไหม เป็นเส้นพุ่ง และเส้นยืน ก่อนนำไปสู่การย้อม-ทอ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญพิเศษ เพื่อให้ได้ขนาดความยาวของเส้นใยเท่ากัน การควบคุมความตึงของเส้นใยให้สม่ำเสมอ
4.การมัด ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้างลายด้วยการมัดลายที่คิดค้นขึ้นด้วยเชือกฟางก่อนนำไปย้อมสีตามที่ต้องการ
5.การย้อม เหมือนกับการย้อมสีทั่วไปแต่ต้อง นำส่วนต่าง ๆ ของพืชมาแช่น้ำ และนำไปต้มให้ได้สีตามที่
6.การทอผ้าไหมเป็นขั้นตอนของการนำเส้นพุ่ง(ที่มีการสร้างลาย) ไปทอกับเส้นยืนโดยใช้กี่ทอผ้า ด้วยวิธีการสอดเส้นพุ่งให้ขวางไปกับเส้นยืนโดยการกระทบด้วยฟืมทอผ้าทีละเส้นๆ จนกว่าจะได้ออกมาเป็นผืนผ้าซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญ และความอดทนเป็นพิเศษ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
1.เลือกเส้นไหมที่มีความสม่ำเสมอ
2.การสาวไหม(ตีเกรียว) ต้องตีเกรียวให้แน่นเพื่อให้เส้นไหมกลมไม่แตก เมื่อนำไปทอผ้าไหมจะมีเนื้อที่สม่ำเสมอ
3.การย้อมเพื่อให้สีติดทนนาน และไม่ตกสี ใช้เหล้าขาว หรือน้ำส้มสารชู หรือน้ำส้มสารชูเติมลงไปผสมกับน้ำสีธรรมชาติ
4.ออกแบบลายโดยการใช้ลายโบราณและคิดค้นเพิ่มเติมผสมผสานกันให้ออกมาเป็นลายใหม่ที่มีความสวยงามและทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้รู้พืชในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
2.ได้รู้ว่าแต่ละหมู่บ้านมีอาหารอะไรที่น่าสนใจ
3.ได้รู้ว่าแต่ละหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง
4.ได้รู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนไหมและลายผ้าไหม

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

       ลายขอบันได

         ลายดาวล้อมเดือน

             ผ้าสไบ

             ผ้าขาวม้า

อื่นๆ

เมนู