กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

1)ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

2) 9 กรกฎาคม 2564  จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับผ้าไหมเรื่องการออกแบบลายผ้า ณ อบต.บ้านคู

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากร รศ. สมบัติ ประจญศานต์ โดยแบ่งกลุ่ม 5กลุ่ม กลุ่มละ10คน โดยใช้กระดาษในการออกแบบลายใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน ด้านการพัฒนาการตลาดเกษตร ด้านการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูด้านการทำการเกษตร และพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตลอดจนสามารถขายผลผลิตด้านการเกษตรต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สร้างแรงงานในชุมชนภาคการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนั้น มีแผนการดำเนินเพื่อจัดการอบรม กลุ่มผู้ทอผ้ามือ ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านคู

ข้อมูลผู้ป่วยโควิด19 ประจำวันที่(14/07/64) อำเภอนาโพธิ์ ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสม 32 ราย

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู