กระผม ไพโรจน์ ตรีศรรัมย์ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7  และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

1)ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

2) 25 พ.ค. 2564 ไจัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวและมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19ที่อบต.บ้านคู

3)26 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

4)31 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

5)11 มิ.ย. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ เกี่ยวกับการทอผ้าไหมที่บ้านโนนตะคร้อ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อบรมครบทุกวิชาแล้ว

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู