ดิฉัน นางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน
        สถานกาณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เริ่มพบมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็ก, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, คนเร่ร่อน, คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนโควิด การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

ภาพที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

        แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19
          1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2เมตร
          2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้านและที่ชุมชน
          3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
          4. หมั่นสังเกตอาการตนเองหากมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ภาพที่ 2 มอบอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียน

         ทางด้านดิฉันและทีมงาน ต.บ้านคู ได้รณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 ที่ชวนบ้านรับรู้จากสื่อหลายที่ทำให้ชวนบ้านไม่รับวัคซีนโควิดเพราะกลัวมีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน ดิฉันและทีมงาม ต.บ้านคูได้ทำสื่อวีดีโอคนที่รับวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรจากการรับวัคซีน และทำป้ายไปติดตามสถานที่ราชการและหมู่บ้าน เชิญชวนการไปรับวัดซีนโควิด-19 และได้ทำการพัฒนาสถานที่โรงเรียนและให้ความรู้กับโรงเรียนในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19


ภาพที่ 3,4 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

       การดำเนินงานเดือนต่อไป ดิฉันและทีมงาน ต.บ้านคูได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ และกลุ่มโคเนื้อ โคขุน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน พร้อมทำการลงระบบ U2T แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน


ภาพที่ 5,6 ทำกิจกรรมอบรมการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู