ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนกรกฎาคมเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรับผิดชอบดำเนินการอบรมชาวบ้านเพื่อพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

      อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะทำงาน เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปที่ 1. การอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู

รูปภาพที่ 2. โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะทำงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างจากลายจากแม่ลาย โดยการ คัดลายผ้า และนำลายผ้าแต่ละลายที่คัดได้มาเรียงต่อๆกันให้ได้ลวดลายใหม่ๆ ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ     โดย  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปภาพที่ 1. เนื่องในสถาณการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในการเข้าอบรมทุกครั้งต้องมีการตรวจวัดอุณภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง

รูปภาพที่ 2.ภาพบรรยากาศภายในหอประชุมอเนกประสงค์

รูปภาพที่ 3.  นำผ้าไหมของตัวเองมาเป็นต้นแบบของแม่ลาย

รูปภาพที่ 4.  ให้แนวทาง และวิธีการทำ

โดย  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปภาพที่ 4. วาดลายลงบนกระดาษกราฟที่จัดเตรียมให้

รูปภาพที่ 5. วาดลายที่ได้จากแม่ลายในผ้าไหมของตัวเอง

รูปภาพที่ 6.  ระบายสีแม่ลายที่ตัวเองเลือกให้สมบูรณ์

รูปภาพที่ 7. ตัดแม่ลายที่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปปริ้นส์

รูปภาพที่ 8.นำแม่ลายที่ปรินส์แล้วมาออกแบบจะได้ลายใหม่ขึ้นมา

รูปภาพที่ 9. ทีมงานตำบลบ้านคูถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร  วิทยากร และกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จ  เรียบร้อยทั้ง4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้     

  1. ได้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  2. ได้เรียนรู้ประเภทของสีที่ใช้กับผ้าไหมและชื่อที่เรียกโดยสังเกตจากลายของผ้าไหม
  3. ได้เรียนรู้การออกแบบลายผ้าไหมที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้จากแม่ลาย
  4. เรียนรู้ถึงวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ให้น่าสนใจและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบของการตลาดออนไลน์
  5. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการลงพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ สิงหาคม 2​564 โดย​ทําการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าไหม และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู