1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและอบรมการทอผ้าไหม

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและอบรมการทอผ้าไหม

ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

     ช่วงวันที่19 พ.ค.-18 มิ.ย. 2564 ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t)ในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

      วันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่และได้จัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวและมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19ที่อบต.บ้านคู

       

         วันที่ 26 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

           วันที่ 31 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

           วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ เกี่ยวกับการทอผ้าไหมที่บ้านโนนตะคร้อ

 

ช่วงสถานการณ์โควิด-19

          จากสถานการณ์พบว่าชาวบ้านมีการออกกำลังกายเป็นบางส่วน ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังหลังรับประทานอาหารแล้วชาวบ้านบางคนมักจะใช้มือปิดปากในเวลา จามหรือไอและในบางครัวเรือนยังขาดแคลนเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยและยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับฉีดวัคซีน

          ทีมงานจึงมีการเชิญคุณหมอทางกรมอนามัยมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนฉีดวัคซีน เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ และได้ทำกิจกรรม เชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทําความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ  และการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน สํารวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้

 แนวทางแก้ไข       

     ทางทีมงานจะไปศึกษาข้อมูล หาความรู้ ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทําการลงพื้นที่ สํารวจ คัดกรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชน คลายข้อสังสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้รู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนฉีดวัคซีน

2.ได้ทราบผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

3.ได้รู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการทอผ้าไหมของแต่ละหมู่บ้านแตกต่างอย่างไร

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู