1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) สถานที่ที่น่าไป ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ไหว้วัดพระเก่า)แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทรร้อยปี

บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) สถานที่ที่น่าไป ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ไหว้วัดพระเก่า)แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทรร้อยปี

ดิฉันนางสาวศิราณี เหลาเลิศ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโศกดินแดง หมู่ที่  8 และบ้านโคกพงาด หมู่ 9 และเก็บข้อมูลเชิงลึกแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนสะอาด หมู่ 13

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 

ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์

ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ วัดใหม่สามัคคี บ้านโนนสะอาด และประชุมทีมเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (U2T) ช่วงบ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 


รูปที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสา


รูปที่ 2 ประชุมเพื่อวางแผนลงพื้นที่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ไหว้วัดพระเก่า)แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทรร้อยปีตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนนสะอาดหรือที่ชาวบ้านโนนสะอาดเรียกกันว่าต้นไทรร้อยปี อยู่ที่วัดเก่าในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นไทรที่อยู่มานานประมาณ 100 ปี และเป็นต้นไทรที่มีความสวยงาม ให้ความร่มเย็น มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ด้วย


รูปที่ 3 ต้นไทรร้อยปี


รูปที่ 4 พระพุธรูปที่ตั้งอยู่ใกล้กับต้นไทร

สิ่งที่ได้เรียนรู้
     1.​ ได้​เรียน​รู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
2​.​ได้​เรียน​รู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่ีเก่าแก่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ มิถุนายน 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

 

อื่นๆ

เมนู