ฉันนางสาวศิราณี เหลาเลิศ ประเภทนักศึกษาทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 4 กรกฎาคม ได้มีการประชุมออนไลน์ระหว่างทีมงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลายผ้าไหมด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย 
วันที่ 9 กรกฎาคม ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลายผ้าไหมด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย โดยมีชาวบ้านจากกลุ่มทอผ้าไหมในหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยชาวบ้าน บ้านโคกเมฆ บ้านทุ่งบ่อ บ้านโนนสะอาด และบ้านโนนตะคร้อ ที่อบต ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงาน อาจารย์และวิทยากร
วันที่ 13 ก.ค. ประชุมออนไลน์กลุ่มใหญ่ เรื่องจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ภาพที่ 1-6 เป็นภาพกิจกรรมการอบรมการออกแบบลายผ้าไหม

     

การสำรวจสถานการณ์ของโควิด-19
    เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้กำลังระบาดหนักขึ้น ชาวบ้านจึงตระหนักถึงความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันแต่ในเบื้องต้นชาวบ้านทราบข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องเข้าร่วมกลุ่มในที่สาธารณะ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารวมการอบรม การเว้นระยะห่าง ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แผนปฏิบัติงานต่อไป
  มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ สิงหาคม 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่อบรมเชิงปฏิบัติและสำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู