บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว  ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศุภจิต แก้วพวง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากร รศ. สมบัติ ประจญศานต์ และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือ ผศ.ดร. นฤมล สมคุณา และ ดร. กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรม 50 คนโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

 

 

 

 

ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงนี้ของเดือน กรกฎาคม ชาวบ้านส่วนมากใส่เเมสปิดปากเวลาออกจากบ้านและบางส่วนล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  สถานที่กักตัวคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง บ้านโนนตะคล้อและบ้านโนนสะอาด ส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง เช่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่
1. กรุงเทพฯ
2. ชลบุรี
3. เชียงใหม่
4. นนทบุรี
5. ปทุมธานี
6. สมุทรปราการ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

เรียนครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู