บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว  ณ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศุภจิต แก้วพวง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ที่ 6 บ้านคู หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแอ่ หมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีมงานร่วมกับอาจรย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร   ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยเชิญผู้นำของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู และทีมงานคณะอาจารย์ ได้ลงไปร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสระทอง บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู เพื่อทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ที่ทางหน่วยงาน U2T ได้มอบหมายมาให้ทีงาน U2T ในพื้นที่ตำบลบ้านคู เข้าไปเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดโรงอาหาร กับห้องประชุม

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู และทีมงานคณะอาจารย์ ได้ลงไปร่วมกับคณะครูโรงเรียนอมรศิริสามัคคี บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู เพื่อทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ในการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ที่ทางหน่วยงาน U2T ได้มอบหมาย

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทีมคณะอาจารย์ และวิทยากร ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ในด้านผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านคู

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

เรียนครบทุกวิชาแล้ว

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สรุปแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

สัปดาห์แรก  ประชุมชี้แจงการทำงาน/วิธีการดำเนินงาน

สัปดาห์ที่ 2–3 จัดโครงการฯ สำรวจและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สัปดาห์ที่ 4–5 ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการรายงานต่ออาจารย์ประจำตำบลและสรุปผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 

 

อื่นๆ

อื่นๆ

เมนู