1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายนดิฉันและทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 64 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ในช่วงวันที่ 24-28 พฤษภาคม 64 ดิฉันและทีมงานร่วมกับอาจรย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยเชิญผู้นำของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในการอบรมทางทีมงานและผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกินจำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนการทำความสะอาดสถานที่โรงเรียน/วัด เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) การปฏิบัติงานดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี 

 

ในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 64 ดิฉันและทีมงานลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่/โรงเรียนเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียน 

ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน 64 จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP “การอบรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 64 ปฏิบัติงานประจำติดต่อสื่อสาร/ประสานงานภายในกลุ่มและเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ สรุป รายงานความก้าวหน้าไตรมาสประจำเดือนและปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตลอดทั้งเดือน

ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมีทีมอสม.ประจำหมู่บ้านคอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และอัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น-ลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นประจำทุกวัน

ดังนั้น การลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังทีมแพทย์ อสม.ประจำตำบลจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์และแมส (หน้ากากอนามัย) ก่อนการเริ่มอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 

แผนการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 64 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานในวันที่ 2, 9, 16 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 64 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP อีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป (หมายเหตุ : กำหนดการและวัน/เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู