1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            กระผมนายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 05 รายงานประจำตำบลโดยผ่านระบบTPMAP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

          ในช่วงแรกของการดำเนินงานอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ ทางกลุ่มสมาชิกของโครงการ AG01 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดประชุมเพื่อทำความความเข้าใจเกี่ยวการทำงานรวมกัน แผนของโครงการตลอดการทำงาน 1 ปี โดยทางกลุ่ม AG01 ได้แบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มดูแลหมู่บ้านที่อยู่ภายในตำบลตูมใหญ่ ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ซึ่งมี 3 กลุ่มแล 4 หมู่บ้าน และ 2 กลุ่ม ดูแล 3 หมู่บ้านซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าเป็นคนในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อจะได้สะดวกในการติดต่อกับหมู่บ้านในพื้นที่และในแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาอยู่ในกลุ่มเผื่อใช้ในการต่อประสานภายในกลุ่มกับทางมหาวิทยาลัย

             ในขั้นต่อมาของการดำเนินงาน ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านคือ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกระผมสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 70 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการ ฝึกทักษะบางส่วนแล้วและจะทำการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้สำเร็จผายในเดือนหน้า

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านทั้ง4หมู่บ้านให้ความร่วมมืออย่างดี และกระผมได้พบว่า หมู่บ้านทุ่งสว่าง มีประชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และหมู่บ้านทุ่งสว่างมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจคือ มีศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมอยู่ที่บริเวณต้นไม้ขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน เป็นศาลที่คนในหมู่กราบไหว้บูชาเพื่อให้ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำ คือขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและแสงสว่างในหมู่บ้านที่ยังไม่เพียงพอ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ากิจกรรม ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ และการจ่ายตลาด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ คือกลุ่มนักศึกษาอยู่ในช่วงของการใกล้สอบและอาจจะมีวันเรียนหรือมีการจัดอบรมของทางมหาวิทยาลัย ที่ตรงกับช่วงเวลากลุ่มจัดประชุม หรือลงพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยงานคนในกลุ่มในวันนั้นได้ โดยกระผมได้ทำการแก้ไขคือเข้าไปช่วยงานนำงานจากภายในกลุ่มมาทำเพิ่ม เช่น นำข้อมูลในแบบฟอร์มมากรอกลงระบบเพื่อแบ่งงานจากคนในกลุ่มทดแทนการที่ไม่ได้ลงพื้นที่

          นอกจากนี้ทางกลุ่มนักศึกษาได้รับหน้าที่ในการทำแบบฟอร์ม 05 รายงานสถานะภาพตำบล โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงในการทำแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ TPMAP ซึ่งเป็น ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) โดยมีความสามารถในการชี้เป้าความยากจนไว้ด้วย TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้

          จากการศึกษาข้อมูลในเว็บไซด์ TPMAP พบว่า ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีครัวเรือนยากจน 153 ครัวเรือน  จากครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ 2,522 ครัวเรือน  มีคนยากจน 754 คน จากคนที่ได้รับการสำรวจ 8,507 คน และ มีคนจนเป้าหมาย หรือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน 168 คน โดยมีคนจนเป้าหมายด้านการศึกษา 167 คน คือเด็ก 6-14 ปีไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และ ความจนด้านความเป็นอยู่ 1 คน คือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร คิดเป็นสัดส่วนคนจนเป้าหมายร้อยละ 1.97 ของจำนวนประชากรตำบลตูมใหญ่ทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจ 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

            ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

รูปที่1 การประชุมเพื่อวางแผนงาน

รูปที่2 การประชุมเพื่อวางแผนงาน                                                       

รูปที่3 การลงพื้นตำบลตูมใหญ่

รูปที่4 การประชุมเพื่อวางแผนงาน

รูปที่5 การทำแบบฟอร์ม 05 รายงานประจำตำบล

รูปทีุ่ การทำแบบฟอร์ม 05 รายงานประจำตำบล

 

 

อื่นๆ

เมนู