ข้าพเจ้า กิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานรับผิดชอบในเขตพื้นที่บ้านจอก หมู่ 3, บ้านหนองหว้า หมู่ 10 และบ้านหนองหว้า หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลังจากข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02)  ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม โดยใช้แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)

ในการทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ในพื้นที่บ้านจอก หมู่ 3 ได้สำรวจส่วนของที่อยู่อาศัย พื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 10 ได้สำรวจโรงเรียนวัดท่าเรียบ และพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 11 สำรวจวัดท่าเรียบ

และลงข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากการสำรวจลงในเว็บไซต์ www.u2t.bru.ac.th เพื่อนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวไปการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

อื่นๆ

เมนู