ข้าพเจ้านายกิตติพงษ์ แมนไธสง ประเภทบุคลทั่วไป (หลักสูตร:AG02-(01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 10 กรกฎาค ม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์
วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
…………………………………………………..
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
วัน/เวลา กิจกรรม
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 10.30 น. ภาคทฤษฏี การคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา
10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 –12.00 น. ภาคทฤษฏี การคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)
12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30 น. ภาคปฏิบัติ การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากรอาจารย์จิรายุ มุสิกา
14.30 –14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ภาคปฏิบัติ การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากรอาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)
16.00 -16.30 น. สรุปผลกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
วัน/เวลา กิจกรรม
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 10.30 น. ภาคทฤษฏี การแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา
10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 –12.00 น. ภาคทฤษฏี การแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)
12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30 น. ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ตามหลักการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยวิทยากรอาจารย์จิรายุ มุสิกา
14.30 –14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ตามหลักการผลิตที่ดี (Primary GMP) โดยวิทยากรอาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)
16.00 -16.30 น. สรุปผลกิจกรรมพร้อมปิดโครงการ

หลังจากที่ได้ทำน้ำพริกเสร็จแล้วจึงได้ลองรับประทานรสชาติอร่อยสามารถนำมากินเปล่าๆกับข้าวสวยได้เลย
เนื่องจากไม่ใส่สารกันบูดสามารถเก็บรักษาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน
ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู