การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมน  หมู่ที่ 4 บ้านเมืองน้อย ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(03)  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่ 4 บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้มีการพูดคุยสอบถามชาวบ้านในชุมชน ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัจจุบันภายในหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีบ่อเก็บน้ำของหมู่บ้านแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีทำให้ต้องมีการเจาะน้ำปะปาจากบ่อบาดาลมาใช้เสริม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมู่บ้านคือพ่อปู่ อาชีพหลักของชาวบ้านคือ เกษตรกรรม (ทำนา) หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะทำการปลูกผัก  เพื่อบริโภครวมไปถึงค้าขายภายในชุมชน รวมไปถึงมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ ปลา การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ 80% ประกอบอาชีพในชุมชน และประกอบอาชีพต่างจังหวัด 20% ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 1 คน คือปราชญ์ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือ ความสว่างไม่เพียงพอ ปัญหาเรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จึงอยากจะให้มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้คนในชุมขนมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่าย
      ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู