1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. AG02-(03) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม / หมู่ที่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

AG02-(03) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เดือนมีนาคม / หมู่ที่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประกอบสัมมาชีพและระบบสาธารณูปโภคในชุมน / หมู่ที่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้านายธีรยุทธ ก้านจักร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(03)  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 8-12 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองแสง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

               ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านของประชาชน  หมู่ 1 บ้านหนองแสง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชน หมู่ 1 บ้านหนองแสง ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า ในแบบฟอร์ม (01) การสำรวจข้อมูลชุมชน ได้เพิ่มเติมจำนวน 19 ชุด และได้สอบถามข้อมูลบริบทชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ในชุมชน การประกอบอาชีพหลัก ปัญหาด้านอาชีพ อีกทั้งด้านทรัพยากรในชุมชน แหล่งน้ำ ถนน ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ โครงการที่มีภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่ จากการเก็บแบบสอบภามและได้พูดคุย ภายหลังการรวบรวมข้อมูลได้นำมาวิเคราะห์แล้วพบว่า

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนคือ เครื่องจักรสานและผ้าไหม แต่การทอผ้าไหมที่ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้นมีรูปแบบในการผลิต 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การทอผ้าไหมโดยการรับจ้างทอผ้าไหม ซึ่งรูปแบบนี้จะมีต้นทุนคือใช้แรงงานตัวเองเป็นทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงนัก 2. การทอผ้าไหมโดยการไม่ได้รับจ้างทอผ้าไหม ซึ่งรูปแบบนี้จะมีต้นทุนคือผู้ทอจะต้องซื้อเส้นไหมมามัดหมี่ย้อมสีเส้นไหมเอง จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการทอผ้าไหม
  • การประกอบอาชีพหลักของชุมชนคือ การทำการเกษตร/เกษตรกรรม เช่น การทำนา ส่วนการประกอบอาชีพรองของชุมชนคือ การทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การรับจ้างทอผ้าไหม
  • ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชุมชน ที่พบได้แก่ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการทำนาคือ ภัยแล้ง การมีต้นทุนที่สูงในการทอผ้าไหมอีกทั้งยังส่งผลถึงการหาแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงเพราะราคาผ้าไหมจะสูงเกินความต้องการ ในส่วนการทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสานและการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ยังไม่พบปัญหาในการประกอบอาชีพดังกล่าว
  • แหล่งทรัพยากรในชุมชน ที่พบได้แก่ มีแหล่งน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ หนองตะกร้าและหนองหนองโมก ซึ่งหนองโมกเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำประปาของชุมชน แต่ปัจจุบันนั้นได้ยกการทำประปาให้กับวัดชัยประสิทธิ์เป็นผู้ดูแล
  • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ไฟส่องสว่างในชุมชน  1.ถนน โดยถนนในชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทุกเส้นทางในชุมชน 2.ไฟฟ้า ไฟฟ้าในชุมชนนั้นได้ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือนจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.ประปา ระบบน้ำประปาของชุมชนเป็นระบบน้ำประปาน้ำบ่อบาดาลใต้ดิน แต่เดิมระบบน้ำประปาชุมชมมีบ่อบาดาลเพียงบ่อเดียวแต่ด้วยบ้านหนองแสงมีจำนวนครัวเรือนที่มากพอสมควรจึงได้รับงบประมาณมาจัดสรรให้มีบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีก 2 บ่อ และได้เพิ่มถังกักเก็บน้ำอีก 4 ถัง เพื่อให้พอต่อความต้องการของชุมชน 4.ไฟฟ้าส่องสว่าง  ระบบไฟฟ้าส่องในชุมชนมีครบตลอตทั้งชุมชนโดยมีผู้ดูแลคือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
  • โครงการที่มีภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่ ภาครัฐ การพัฒนาระบบน้ำประปา โดยการเพิ่มบ่อบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชน โดยการขุดหนองตะกร้า การพัฒนาการผลิตข้าวของชุมชน ในโครงการ กลุ่มนาแปลงใหญ่  โดยการที่รัฐให้รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจะขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เช่น เพื่อการผลิตข้าวGAPหรือข้าวอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการเป็นปีที่ 2 และโครงการเกษตรอินทรีย์ ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางส่วนกลางจะเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการเป็นปีที่ 2 เช่นกัน ภาคเอกชน  การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำ ในโครงการสิงห์อาสา โดยบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น ได้ทำการขุดลอกหนองตะกร้าบางส่วนและมอบถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้กับชุมชนเพื่อเป็นธนาคารน้ำไว้ใช้เมื่อจำเป็น

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเป็นลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู