ดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง   ลูกจ้างชั่วคราว ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาชุมชน วันแรกได้พบปะนายชิษณุกิจ เอ็นยอด พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และพี่ๆภายในพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการและชี้แจงพื้นที่การดำเนินงาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ โดยได้เลือกให้สังกัดหน่วยงาน “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์” วันแรกได้พบปะนางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์และพี่ๆพัฒนากรอำเภอนาโพธิ์ หลังจากนั้นได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการ และได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมู ถ่ายภาพ เกี่ยวกับการติดตามโครงการการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายเจ้าฟ้าสิริวัณวรี”ที่ บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล ถ่ายภาพ เกี่ยวกับการดำเนินการวัดแปลงวางผังปักหมุดพื้นที่ที่จะทำการขุดลอก โดยได้รับการสนับสนุนจากกองช่าง อบต.ศรีสว่าง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์ นางสาวมธุรส ศรีมหาพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลศรีสว่าง ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางระนอง โฉมไธสง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ถ่ายภาพ เกี่ยวกับการอบรมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กองทุนชุมชน ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่7 บ้านโศกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวมธุรส ศรีมหาพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อื่นๆ

เมนู