AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

ดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง   ลูกจ้างชั่วคราว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02-2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

ในส่วนของการทำงานในเดือนมิถุนายน 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานในการทำเอกสารต่างๆของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา, ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่โคก หนอง นา ในตำบลต่างๆผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook, Youtube และรายงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละเดือน  ได้รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ทำนำเสนอของการประกวดสตรีอำเภอนาโพธิ์ และได้ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคี, ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มสตรี บ.สงแดง  สุดท้ายนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานสนับสนุนในด้านต่างๆภายในสำนักงาน เช่น ทำเอกสารโครงการต่างๆ ลงรับหนังสือ ออกเลขทะเบียนส่ง และงานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู