1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจวิถีชีวิตคนในชุมชนและการประกอบอาชีพภายในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(01)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจวิถีชีวิตคนในชุมชนและการประกอบอาชีพภายในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02 (01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02- (01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่ทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิท-19 (02) และแบบรายงานสภาพตำบล (05) ของชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลบัวทอง สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

ด้านการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวนปลูกผัก เป็นหลัก อีกส่วนประกอบอาชีพต่างกันออกไป ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับข้าราชการ รับจ้างทั่วไป และยังพบว่า มีผู้ว่างงานในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จากการสำรวจบางครัวเรือนยังพบว่า มีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ด้านรายได้จากการผลิต ช่วงเวลาในการผลิตส่วนใหญ่จะทำจำนวน 1 ครั้งต่อปี แหล่งเงินทุน มาจากของตัวเองบ้าง กู้ยืมบางส่วนบ้าง กู้ยืมทั้งหมดบ้าง จากการสุ่มสำรวจสรุปรายได้แต่ละครัวเรือนจากการผลิตของกลุ่มคนส่วนใหญ่จะพบว่า รายได้ของผลผลิตต่อปีน้อยมาก บางรายเมื่อหักลบกับเงินทุนที่ใช้ในการผลิต ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้ว เหลือเงินใช้จ่ายในครัวเรือนไม่มาก บางครัวเรือนมีเงินใช้จ่ายใช้สอยจากส่วนอื่นบ้าง จากลูกหลานบ้าง และจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ เสริมบ้าง บางครัวเรือนมีเงินเข้าทางเดียว รวมทั้งภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้บางครัวเรือนมีเงินพอใช้ในครัวเรือน และอีกหลายครัวเรือนที่มีหนี้สิน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาระหนี้สินแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ การทำเกษตร การศึกษาบุตรหลาน การซื้อยานพาหนะ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และการลงทุนในการทำธุรกิจ เป็นต้น
ด้านสิ่งแวดล้อม  ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของแต่ละชุมชนในตำบัวทอง ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีบางพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหาความสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ การใช้สารเคมีทางการเกษตร
ด้านสภาวะทางสังคม ชุมชนในบางพื้นที่ยังมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และปัญหาความยากจน
ความต้องการในการพัฒนาในชุมชน ที่ได้รวบรวมจากแบบสำรวจข้อมูลและสรุปได้ดั้งนี้
1.) ต้องการพัฒนาด้านความรู้ในการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงาน
2.) ต้องการให้หน่วยงานแก้ปัญหายาเสพติด
3.) ต้องการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร
นอกจากประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมของตำบลบัวทองแล้ว ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทของชาวบ้านในแต่ละชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตของชาวบ้าน การประกอบอาชีพของชาวบ้านตามข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ดิฉันและทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวมของชุมชนในพื้นที่ตำบลบัวทอง สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในชุมชนและหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู