โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 10 บ้านหินตั้ง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 9-12  เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 10 บ้านหินตั้ง ต.ศรีสว่าง     อ.นาโพธิ์ โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชนบ้านหินตั้ง  ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูล

บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 10 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เดิมทีคือหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ซึ่งภายหลังได้แยกหมู่บ้านออกมา ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าและถนนคอนกรีตล้อมรอบ มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมู่บ้านคือหินตั้งเเละพ่อปู่ ประชากรมีอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ( ทำนา) หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีการปลูกผักและเพาะปลูกข้าวโพดเพื่อการบริโภครวมไปถึงค้าขายภายในชุมชน เเละเพื่อนำต้นข้าวโพดไปเป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงภายในหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้หมู่บ้านหินตั้งยังมีโครงการเสริมคือการทอผ้าไหม รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 80% ประกอบอาชีพที่หมู่บ้าน และ 20% ประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 2 คน นายนิพนธ์ วงศ์อามาตร ด้านผ้าไหม   (ออกแบบลายมัดหมี่) และ นายทองสุก บุตรไธสง ด้านจักรสาน

อื่นๆ

เมนู