1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านสวายสอ หมู่ 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านสวายสอ หมู่ 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

ข้าพเจ้านางสาวจุฬาลักษณ์ เจือรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจจุดเด่นของชุมชน ได้มีอาชีพในด้านใดบ้าง และร่วมถึงวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้วยว่า ชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง และสิ่งที่ชุมชนต้องการในด้านใดบ้าง เป็นต้น

  • จุดเด่นของชุมชน คือ เกษตรผสมผสาน , การจักรสานไม้กวาด , ป่าไม้ชุมชน , วัดหนองบัวทอง
  • อาชีพของชาวบ้านในชุมชน คือ ทำนา เกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ปลูกพืชสวนครัวเพื่ออุปโภคและบริโภค พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน ข้าราชการ รับจ้างทั่วไป การจักรสานไม้กวาด  เป็นต้น รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้วยว่า ชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง และสิ่งที่ชุมชนต้องการในด้านใดบ้าง
  • ปัญหาในชุมชน คือ ยาเสพติด และวัยรุ่นขับรถเสียงดังในชุมชน การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร น้ำประปาที่ไม่ค่อยไหลในยามหน้าแล้ง ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่ ขาดแคลนอาชีพที่ยั่งยืน ภาวะการว่างงาน มีหนี้สินในครัวเรือนจำนวนมาก และความยากจนในชุมชน
  • สิ่งที่ชุมชนต้องการ  คือ มีถังขยะให้กับทุกบ้าน ต้องการไฟฟ้าในบริเวณที่ยังขาดแคลน ต้องการให้อบรมทักษะอาชีพทางการเกษตร และทักษะอาชีพด้านอื่นๆ พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ต้องการพื้นที่ทำกินในการทำการเกษตร

อื่นๆ

เมนู