ข้าพเจ้า นางสาว นรีรัตน์  เชิญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02(1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร หมู่9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนการปฏิบัติงานได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิโดย อสม. และได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้

โดยการปฏิบัติงานได้มีการกวาดทำความสะอาดวัด ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าลานพระพุทธรูป ทำคอกปุ๋ยหมักจากท่อPVCและทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ให้กับทางวัดเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์  ขนดินเพื่อปลูกต้นดอกเข็มและต้นลิ้นมังกรบริเวณหน้าอุโบสถเพื่อให้เกิดความสวยงามรอบๆบริเวณหน้าอุโบสถ และสุดท้ายผู้ปฏิบัติงานทุกคนและอาจารย์ประจำตำบลได้ทำการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทาง วัดบ้านหนองเพชร ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

จากการลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร ต้องขอบคุณผู้ช่วย อสม. หมู่9 และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมมือกันทำให้โครงการเสริมสร้างการทำความความดีจิตอาสาพัฒนาวัดเสร็จลุล่วงด้วยดี

อื่นๆ

เมนู