ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในตอนนี้ ในเดือนมิถุนายนนี้ ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทอง และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ
1.หน้ากากอนามัย
2.เจลแอลกอฮอล์
ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ
(กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ) บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน และได้ลงพื้นที่สอบถามประสบการณ์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับคนในชุมชน

จากการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก อสมและชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติงานหวังว่ากิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid 19 จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างมาก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู