1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019ณ บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

AG02(1) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019ณ บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายมารุต  เนตรวิลา ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19(COVID-19)  เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจแพร่เชื้อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลายหรือฝอยละอองขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจที่เกิดจากการไอ จาม การพูดคุยโดยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา จมูก ปาก เดือนมิถุนายนนี้ ทางตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ ได้เข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทอง และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น เช่น
1.หน้ากากอนามัย
2.เจลแอลกอฮอล์
ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ
(กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ) บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน และได้ลงพื้นที่สอบถามประสบการณ์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับคนในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู