ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภทประชาชน AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พื้นที่ชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือ บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. สัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 50 หลังคาเรือน เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนและข้อมูลโควิด-19 ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเราได้ขออนุญาตจากผู้นำในชุมชนก่อนลงพื้นที่และบุคคลในชุมชนส่วนใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมกับให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก

จากการลงพื้นที่สำรวจเพื่อสอบถามบุคคลในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคือ ทำนา 1 ครั้ง/ปี และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ และค้าขาย เป็นต้น บางหลังคาเรือนปลูกหญ้าไว้เป็นอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัวเล็ก ๆ ไว้ประกอบอาหารหรือจำหน่ายบ้างเป็นอาชีพเสริม ส่วนอาชีพที่เป็นจุดเด่นในชุมชน คือ การจักรสานแปล การทอเสื่อ เป็นต้น อัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนคือ วัดหนองหนองสรวง คือ ศูนย์รวมทางจริงใจของคนในชุมชนทางด้านศาสนา

ปัญหาที่พบในชุมชนจากการสอบถามบุคคลในชุมชนพบว่า มีการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อทำเกษตรกรรมในยามหน้าแล้ง แหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอ และปัญหาที่คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นคืออยากให้มีถังขยะตั้งตามชุมชนเพื่อลดการเผาทำลายที่ก่อให้เกิดควันเป็นมลพิษรบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน ปัญหาอีกอย่างที่สำคัญคือความยากจนที่นอกจากทำนาเป็นหลักหลายคนอาชีพเสริมสร้างรายได้ไม่เพียงพอคนในชุมชนส่วนมากมีหนี้สินจากการกู้ยืมมาต่อ ยอดการทำอาชีพเกษตร และใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งอาชีพเกษตรที่ทำเป็นหลักได้กำไรไม่เพียงพอส่วนใหญ่ขาดทุนและได้ผลผลิตที่น้อย

ในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม

สิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์นี้คือความน่ารักชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ที่มีความสามัคคีในการให้ความร่วมมือที่ดีกับการตอบแบบสอบถามทำให้ได้ข้อมูลจากหลายครัวเรือนในระยะเวลาที่รวดเร็วสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู