ข้าพเจ้านาย นฤภรกมล เสาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่บ้านรุนตะวันตก หมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564 ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือน เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานในระดับครัวเรือนและข้อมูลโควิด-19 ซึ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปพบผู้นำชุมชน พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)  ซึ่งในระหว่างที่ไปเก็บข้อมูลก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับแบบสอบถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม  ซึ่งชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 2 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) ส่วนการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโควิดและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน โดยในแหล่งที่มีคนจำนวนมากอยู่ อย่างเช่น ร้านค้า มีการใช้เจลแอลกอฮอล์และให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอด แต่จะมีความเสี่ยงที่พบว่าคนในชุมชนมีผู้สูงอายุจำนวนมากและมีโรคประจำตัว จึงต้องมีสมาชิกในบ้านดูแลซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้คนในชุนชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน

และในการเก็บข้อมูลพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าพบว่าในพื้นที่ชุมชนนั้นมีจุดเด่น คือด้านการประกอบอาชีพทอผ้า และด้านการทำการเกษตร ทำนา ปลูกผักเพื่อจำหน่าย และเลี้ยงสัตว์ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู