1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจวิถีชีวิต​และการประกอบอาชีพ​ เดือนมีนาคม บ้านรุนตะวันตกหมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติมและสำรวจวิถีชีวิต​และการประกอบอาชีพ​ เดือนมีนาคม บ้านรุนตะวันตกหมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายนฤภรกมล เสาทอง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคมนี้ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8-12 เดือนมีนาคม 2564 บ้านรุนตะวันตกหมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านรุนตะวันตกหมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามฟอร์ม 01,02,06 เพิ่มเติม และทำการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 วัน

                จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม 01,02,06 ออนไลน์ผ่านเว็บ U2T.bru.ac.th ในชุมชนบ้าน ณ บ้านรุนตะวันตกหมู่ 8 และบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 โดยจากการสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ ข้าว มีวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวคือการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  และมีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม คือ ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชน คือ ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่มาจากธรรมชาติ คือ ฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มีน้ำมากพอเพื่อนำมาทำการเกษตร ปัญหาฝุ่นควันในหมู่บ้านจากการเผาตอซังข้าว และปัญหายาเสพติด

                จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี ศาลากลางหมู่บ้าน 2 แห่ง ศาลประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว 1 แห่ง ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตโดนส่วนใหญ่ แต่มีบางเส้นทางที่ยังเป็นถนนลูกรัง โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนทั้งสองเป็นอย่างดี

             

อื่นๆ

เมนู