ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลบริบทสังคมในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งข้าพเจ้ารับหน้าที่ทำการสำรวจทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตะเคียน หมู่ 4 และ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 จากข้อมูลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่มีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทอผ้า เลี้ยงไหม และงานจักรสาน เป็นการนำวัสดุหรือทรัพยากรที่มีในชุมชนมาสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนพืชผัก

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน​เพิ่มเติมจากเดือนที่เเล้ว ในพื้นที่​ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์​โดยได้รับมอบหมายให้สำรวจพื้นที่ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้เเก่ บ้านตะเคียน เเละบ้านสุขสวัสดิ์​ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พบปะผู้คนในชุมชนทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต​การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่ของตนเอง เช่น ทำงานนอกบ้าน ทำงานบ้าน ทอผ้า ทำการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ บางคนทำเป็นอาชีพ​เสริมหลังว่างจากการทำอาชีพ​หลัก เเต่บางครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์​เป็นอาชีพหลัก เนื่องจากจากสภาพ​แวดล้อมเเละเเหล่งน้ำเหมาะสมในการทำการเกษตร มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผักหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ฟักทอง แตงกวา เเตงไทย ถั่วฝักยาว ต้นหอม กะเทียม เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทราบถึงปัญหาที่คนในชุมชนประสบ นั้นก็คือปัญหาหนี้สินในครัวเรือน และปัญหาความยากจน เนื่องจากจากการทำเกษตรกรรมมีการใช้ต้นทุนสูง มีความไม่เเน่นอนเพราะปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของผลิตผล จึงอาจทำให้เกิดความไม่คุมทุนในการผลิต แต่ไม่ว่าอย่างไรการทำเษตรกรรมก็ถือเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนานสืบต่อรุ่นสู่รุ่นเเละเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญ​ของประเทศ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากทุกหมู่บ้านในตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัด​บุรีรัมย์​ มาจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อนำเสนอวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เเละสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจ มีหลายๆ สิ่งที่ยังรอรับการพัฒนา​เพื่อให้เกิดดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตะเคียนและบ้านสุขสวัสดิ์​ ขอบคุณ​ชาวบ้านในชุมชน ขอบคุณ​อาจารย์​ที่ชีเเนะในการทำงาน และขอบคุณ​ทีมผู้ปฏิบัติงาน​ทุกท่านที่ร่วมมือกันทำให้การทำงานในเดือนนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี

ข้อมูลที่ได้จาการสำรวจผู้ปฏิบัติงานจะนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นเเนวทางในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู