ข้าพเจ้า นางสาวนรีรัตน์  เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก และมีการระดมความคิด ช่วยกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์จิรายุ มุสิกา และ อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

โดยหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ข้อคือ 

     1.การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

     2.การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

     1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

     2.กำหนดชื่อตราสินค้า (Brand)

     3.วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

     4.รูปทรง บรรจุภัณฑ์

     5.สีสันและกราฟฟิก

หลัก5Pของกลยุทธ์ทางการตลาด

     P1 = Product (ตัวสินค้า)

     P2 = Place (สถานที่)

     P3 = Price (ราคา)

     P4 = Promotion (การประชาสัมพันธ์)

     P5 = Packaging (บรรจุภัณฑ์)

เคล็ดลับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

     1.บรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วกระแทกตากระแทกใจ

     2.ดึงดูดผู้ที่สนใจจะซื้อด้วยแพคเกจจิ้ง

     3.การสื่อสารได้ดีและบอกสิ่งที่เราแตกต่างจากคู้แข่ง

     4.มอบความเชื่อมั่นเชื่อถือสะท้อนจากภายในสู่ภายนอก

 

อื่นๆ

เมนู