ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ แมนไธสง ประเภท ประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02–(01)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณดรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน

ทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทอง และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน และได้ลงพื้นที่สอบถามประสบการณ์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู