1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01,02,06 ในพื้นที่หมู่4 บ้านตะเคียน และหมู่14 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01,02,06 ในพื้นที่หมู่4 บ้านตะเคียน และหมู่14 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ  คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่AG02 (01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02- (01)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 4 บ้านตะเคียน และหมู่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 2 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 4 บ้านตะเคียน และ หมู่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน  (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02)

 จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนในครั้งนี้ข้าพเจ้าพบว่าพบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ทำการเกษตร  ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่  เพื่อจะนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และการจำหน่าย และมีบางส่วนเป็นผู้ว่างงานเนื่องจากได้รับผลกระทบมาจากโควิด-19 จึงทำให้รายได้ระดับครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จาย

จากการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า คนในชุนชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังกาย และในบางครัวเรือนยังไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ และมีการพบว่าคนในชุมชนมีรายได้ที่ลดลงและการเดินทางไปทำงานในต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัดมีความลำบากมากขึ้น

 

 

 จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลคนภายในชุมชนหมู่ 4 บ้านตะเคียน และหมู่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02)ซึ่งในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู